ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2017 – Набавка погонског горива путем картице, а која је заведена под бројем 14-0-9/2016-03 од 06.01.2017. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2017 – Набавка погонског горива путем картице, чија је процењена вредност 1.666.666,00 динара без ПДВ-а, Уговор на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 01/2017, додељује се Понуђачу – Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте, нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, ул. Народног фронта број 12, 21000 Нови Сад.

 

Одлука о додели уговора