ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-9/18-25

14.05.2018.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2018 – Набавка два службена теренска возила за потребе Наручиоца, а која је заведена под бројем 14-0-9/2018-18 од 16.04.2018. године, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2018 – Набавка два службена теренска возила за потребе Наручиоца, чија је процењена вредност 4.250.000,00 динара без ПДВ-а, Уговор на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 02/2018, додељује се Понуђачу –  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ТУРИЗАМ, САОБРАЋАЈ И УСЛУГЕ “EXPORT-IMPORT AUTO ČAČAK DOO KONJEVIĆI – ČAČAK“, ул. Коњевићи бб, 34000 Чачак.

 

Одлука о додели уговора