ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1103/2018-01

22.05.2018.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03/2018 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца број 14-0-9/2018-27 од 18.05.2018. године, Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За јавну набавку мале вредности број 03/2018 – Услуге осигурања које обухватају осигурање имовине, запослених и службених возила за потребе Наручиоца.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација