ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-9/19-39 04.06.2019.   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 7. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03/2019 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца, а која је заведена под … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-892/2019-01 24.05.2019.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03/2019 – Услуге осигурања за потребе Наручиоца … Опширније

ИЗМЕНA ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

  На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца доноси   ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ   Усваја се Измена Плана … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број 14-0-95/2019-10 01.02.2019.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-9/19-06 22.01.2019.   Ha основу члана 108. 3aкона о jaвним набавкама („Службени гласник Републике Cpбије“ бpoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка e) Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01/2019 – Haбавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца, а која је … Опширније

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број 14-0-95/2019-04 17.01.2019.   На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Конкурсне документације број 14-0-95/2019-02 од 11.01.2019. године, део под називом “УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, тачка 5. под називом “ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-95/2019-01 11.01.2019.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2019 – Набавка погонског горива путем картице … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2019. годину.   План јавних набавки за 2019. годину  

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 41/2007-пречишћен … Опширније

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Из разлога потребе посла обим службених путовања у иностранство запослених код Наручиоца је смањен у току 2018. године у односу на План јавних набавки Наручиоца за 2018. годину тако да процењена вредност  за набавку услуга резервације и плаћања хотелског смештаја у току 2018. године не прелази доњи лимит од 500.000,00 … Опширније