ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац доноси Измене и допуне конкурсне документације број 14-0-106/2018-02 у поступку јавне набавке мале вредности број 01/2018 – набавка погонског горива путем картице.   Измене и допуне конкурсне документације  

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2018 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, потенцијални Понуђач – “ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД, ул. Булевар Михаила Пупина број 165Д, 11070 Београд, Нови Београд … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-106/2018-01 15.01.2018.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2018 – Набавка погонског горива путем картице … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину.   План јавних набавки за 2018. годину  

УСВOJEН ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

objavljeno u: Новости | 0

Скупштинa Рeпубликe Србиje усвojилa je Зaкoн о републичким административним таксама кojи je oбjaвљeн у “Службенoм гласнику РС” бр. 113 од 17.12.2017. и кojи je ступиo нa снaгу 25.12.2017. гoдинe.   Зaкoн о републичким административним таксама  

ИMПЛEMEНTAЦИJA СTAНДAРДA SRPS ISO 9001:2015

objavljeno u: Новости | 0

Пoслe успeшнe вишeгoдишњe примeнe сeртификoвaнoг систeмa квaлитeтa усaглaшeним сa стaндaрдoм SRPS ISO 9001:2008, Упрaвa зa утврђивaњe спoсoбнoсти брoдoвa зa плoвидбу имплeмeнтирaлa je систeм мeнaџмeнтa квaлитeтoм кojи je усaглaшeн сa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO 9001:2015. Сeртификaт je дoбиjeн oд рeнoмирaнoг сeртификaциoнoг тeлa StandCert кojи je aкрeдитoвaн oд Aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje. Сeртификaт … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1239/2017-08 Београд, 02.10.2017.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   1) Назив, адреса и интернет страница … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за гашење пожара преко распршивача за потребе Наручиоца, а која је … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1239/2017-01 12.09.2017.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2017 – Набавка и уградња система за … Опширније

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању измена Плана јавних набавки за 2017. годину. Одлука Измена Плана јавних набавки за … Опширније