ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању измена Плана јавних набавки за 2020. годину.   Измена Плана јавних набавки за … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-66/2020-10 03.02.2020.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-9/20-06 23.01.2020.   Ha основу члана 108. 3aкона о jaвним набавкама („Службени гласник Републике Cpбије“ бpoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка e) Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01/2020 – Haбавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца, а која је … Опширније

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број; 14-0-66/2020-04 17.01.2020.   На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Конкурсне документације број 14-0-66/2020-02 од 13.01.2020. године, део под називом “УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, тачка 5. под називом “ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-66/2020-01 13.01.2020.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2020 – Набавка погонског горива путем картице … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину.   План јавних набавки за 2020. годину  

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању измена Плана јавних набавки за 2019. годину.   Измена Плана јавних набавки за … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-1158/2019-12 31.07.2019.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број 14-0-9/19-54 Београд, 23.07.2019.   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел.бр. 14-0-1158/2019-04 10.07.2019.   На основу члана 63. став 5. и Прилога 3Ж Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   За јавну набавку мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње … Опширније