ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 30.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

30.11.2015.
Дел. бр.: 16-0-1349/2015-11

На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре републике србије – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд,
www.uprava-brodova.gov.rs 
office@uprava-brodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима(“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015 и 54/2015)

3) Врста предмета:
Услуге

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Поступак јавне набавке мале вредности број 08/2015 – књиговодствене услуге
79211100 – књиговодствене услуге

5) Уговорена вредност:
– За годину дана: 480.000,00 динара
– За месец дана: 40.000,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:
– Период континуираног обављања рачуноводствених послова (књиговодствених услуга) за буџетске кориснике, 60 пондера
– Укупна цена за предметне услуге
, 40 пондера
– Рок и начин плаћања – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:
– 2 (две) понуде

8)Највиша и најнижа понуђена цена:
– Највиша понуђена цена:
на годишњем нивоу
, 720.000,00 динара
на месечном нивоу
, 60.000,00 динара

– Најнижа понуђена цена:
на годишњем нивоу
, 480.000,00 динара
на месечном нивоу
, 40.000,00 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
– Највиша понуђена цена:
на годишњем нивоу
, 720.000,00 динара
на месечном нивоу
, 60.000,00 динара

– Најнижа понуђена цена:
на годишњем нивоу
, 480.000,00 динара
на месечном нивоу
, 40.000,00 динара

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
19.11.2015. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
30.11.2015. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
АРИОН – АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ, МЕНАЏМЕНТ И КОНСАЛТИНГ, ул. Љиљане Бобић број 36, 11070 Нови Београд;

Матични број: 60517355
ПИБ: 103468300

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
Од 01.12.2015. до 30.11.2016. године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 13. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).