ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br.  14-0-9/208-29

04.06.2018.

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2018 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2018-27 od 18.05.2018. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 03/2018 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca.

 

Odluka o dodeli ugovora