ODLUKA O USKLAĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Delovodni broj  14-0-9/2020-40 03.07.2020.   Na osnovu člana 239. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi   ODLUKU O USKLAĐIVANjU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-644/2020-10 09.06.2020.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/20-34 26.05.2020.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Cpbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 7. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2020 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-644/2020-01 15.05.2020.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2020 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju izmena Plana javnih nabavki za 2020. godinu.   Izmena Plana javnih nabavki za … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-66/2020-10 03.02.2020.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKU O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/20-06 23.01.2020.   Ha osnovu člana 108. 3akona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Cpbije” bpoj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 01/2020 – Habavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca, a koja je … Opširnije

ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-66/2020-04 17.01.2020.   Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Konkursne dokumentacije broj 14-0-66/2020-02 od 13.01.2020. godine, deo pod nazivom ”UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU”, tačka 5. pod nazivom ”IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-66/2020-01 13.01.2020.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2020 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu.   Plan javnih nabavki za 2020. godinu