ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE OTNK

objavljeno u: Novosti | 0

 

U periodu od 23. do 25. maja 2017. godine u Nižni Novgorodu je održano plenarno zasedanje Saveta Međunarodne organizacije institucija za tehnički nadzor i klasifikaciju brodova – OTNK. Na poziv Ruskog rečnog registra, domaćina plenarnog zasedanja OTNK, u ime Uprave za utvrđivanje sposbnosti brodova za plovidbu, koja ima status posmatrača pri OTNK, učešće su uzeli direktor Uprave Slobodan Milošević i Dušan Žugić.

U svojstvu članca OTNK učestvovali su: Vijetnamski registar, Registar brodova Kazahstan, Korejsko klasifikaciono društvo, Kubanski registar brodova, Pomorski sertifikacioni servisi – Panama, Istmus biro za brodarstvo – Panama i Slovački Lojd.

U svojstvu posmatrača, pored Uprave, učestvovao je i Beloruski inspekcijski registar.

Kao gosti prisustvovali su: Dunavska komisija, Tajvansko klasifikaciono društvo, Kompanija Macosna Corporation – Panama, Međunarodni registar brodova – Sjedinjene američke države i Panamski registar Brodova.

Na plenarnom zasedanju OTNK usvojeni su sledeći izveštaji sa zaklјučcima:

(1) Usvojen je izveštaj Sekretarijata OTNK o radu za period maj 2016. – jun 2017. uz zaklјučak da su svi postavnjeni zadaci pred radne grupe i članice OTNK ispunjeni sa osvrtom da pojedine članice takođe treba uklјučiti u rad po konkretnim pitanjima, pri čemu je formiran nadzorni odbor koji će imati zadatak da predlaže dokumente koji se usvjaju na Savetu OTNK;

(2) Predstavnik Vijetnamskog registra kao odgovorna strana je predstavila rad Radne grupe za kvalitet kroz konstataciju da su sve procedure i dokumenti OTNK na kojima radi pomenuta radna grupa završeni u roku sa posebnim akcentom na usvajanju procedura ISO standrada 2008 i prelaska na standard ISO 2015.;

(3) Usvojen je izveštaj OTNK sekreterijata o procedurama OTNK i njenom dalјem razvoju kroz izradu Akta o korišćenju termina u radu OTNK, upravlјanju dokumentacijom i analizi finkcionisanja sistema kvaliteta menadžmenta;

(4) Izveštaj Sekretarijata o radu  Radne grupe OTNK za istraživanje i razvoj je Usvojen uz zaklјučak o postignutom u periodu 2011.-2015, kao i pregled urađenog u skladu sa Planom rada radne grupe za period 2016-2020. pri čemu je zaklјučeno da treba nastaviti rad na naučno istraživačkom radu posebno u oblasti odlaganja otpada kao i sigurnosti plovidbe u obalnim vodama;

(5) Usvojen je izveštaj Kubanskog registra o izradi Pravilnika za pomorske brodove, pri čemu je napomenuto da su izrađeni samo na engleskom jeziku. Izveštaj je usvojen uz Zaklјučak da Pravilnik treba prevesti i na Ruski jezik kao jedan od dva zvanična jezika OTNK;

(6) Kako Ukranski registar brodova nije uzeo učešće u radu po tački dnevnog reda Izrada Pravilnika za čamce za koje je bio odgovoran, po ovom pitanju se Savet OTNK nije ni izjašnjavao, u buduće na izradi pomenutog pravilnika radiće Slovački Lojd;

(7) U dalјem toku zasedanja razmatralo se pitanje konsultativnog statusa OTNK-a pri IMO (Svetska pomorska organizacija) i o potrebnim aktivnosti koje treba preduzeti obzirom da za sada IMO nema interes da OTNK ima ovakav status, ali je intres članica OTNK da ovakav status pri IMO postoji;

(8) Takođe se raspravlјalo o radu sledećih međunarodnoih organizacija: UNECE (Evropske ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu) odnsno Radne grupe za unutrašnji vodni saobraćaj pri Komitetu za transport, UN EKOSOC (Savetu ujedinjenih nacija za socijalna pitanja). Istaknut je značaj rada pomenutih organizacija za rad OTNK. Tom prilikom predstavnik Dunavske komisije koji je prisustvovao plenarnom zasedanju sastanka Saveta OTNK je predstavio aktuelnosti u radu Dunavske komisije.

Na ovom plenarnom zasedanju OTNK, zbog odlaska u penziju dosadašnjeg predsednika Svaeta OTNK Valerija Ograkova, odlučeno je da ga na ovom mestu zameni Nikolaj Jefremov zamenik direktora Ruskog rečnog registra.

Pored toga kako se dvogodišnje predesdavanje Ruskog rečnog registra Savetom OTNK završilo odlučeno je da sledeće dve godine Savetom OTNK predsedava Kubanski registar brodova. Sledeći sastanak Saveta OTNK održaće se u Panami maja 2018. godine.

Na kraju zasedanja prisutni posmatrači kao i ostale prisutne institucije  imali su priliku da predstave aktuelnosti u svom radu kada je i Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu predstavila svoj delokrug aktivnosti i aktuelsnosti u svom radu i prisutni su tom prilikom izrazili interesovanje za rad Uprave.