РЕШЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-други закони и 47/2018), члана 3. став 2. и члана 57. став 2 и став 4. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005- исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), по спроведеном јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места за подршку финансијским пословима, у звању сарадника, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу – Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Групаза финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања, које је систематизовано под бројем 263, Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Број: 110-00-82/2019-02 од 19.04.2019. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број: 110-4204/2019 од 25.04.2019. године, са листе кандидата који су испунили мерила за избор, а предложени су од стране Конкурсне комисије, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси

 

РЕШЕЊЕ

о пријему у радни однос

 

Кандидат Будурић Ијија, прима се у радни однос на неодређено време, на радно место за подршку финансијским пословима, у звању сарадника, у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу – Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Групаза финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања.

 

Решење