Наутички клуб Земун – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

(”Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)

 

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ

 

Члан 78.

 

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;

2) ако се доставља Решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;

3) у другим случајевима одређеним Законом.

 

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

 

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа.

 

Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља Решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз Решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

 

Наутички клуб Земун, истакнуто 12.08.2021.