ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

01.04.2016. 
Дел. бр.
16-0-579/2016-12

На основу члана 109. став 4. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд

www.upravabrodova.gov.rs

office@upravabrodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима(“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/2015)

3) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Поступак јавне набавке мале вредности број 0
2/2016 – Услуге обезбеђења – физичко-техничког обезбеђења за потребе Наручиоца

79710000Услуге обезбеђења

4) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност предметне јавне набавке мале вредности број 02/2016 – Услуге овезбеђења – физичко-техничко г обезбеђења износи 1.458.334,00 динара без ПДВ-а

5) Број примљених понуда и подаци о Понуђачима:

4 (четири) понуде

  • Понуђач – Привредно друштво “SISTEMFPS OBEZBEDJENJE DOO BEOGRAD“, ул. Патријарха Јоаникија број 2а, 11000 Београд, матични број: 20823500, ПИБ: 107542764
  • Понуђач – Привредно друштво за физичко-техничко обезбеђење, пружање услуга и инжењеринг “DOBERGARD DOO“, ул. Школски трг број 5, 11000 Београд, матични број: 17569775, ПИБ: 103509048
  • Понуђач – Предузеће за услуге и трговину “SOKO GROUP DOO BEOGRAD“, ул. Булевар Михајла Пупина број 10, 11070 Нови Београд, матични број: 17140191, ПИБ: 100826160
  • Понуђач – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА – НОСИЛАЦ ПОСЛА:
    INTER SAFE BUSINESS DOO BEOGRAD, ул. Ђорђа Станојевића број 4, 11070 Нови Београд, адреса за пријем поште: ул. Љутице Богдана број 1а, 11000 Београд, матични број: 20708417, ПИБ: 106931777

ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

ЗАШТИТА – СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД, ул. Савска број 15, 11000 Београд; матични број: 20203706, ПИБ: 104629489

Друштво са ограниченом одговорношћу, служба физичко-техничког обезбеђења “NINTELSREMSKA MITROVICA, ул. Рибарска обала број 4, 22000 Сремска Митровица, матични број: 08838950, ПИБ: 103880843

Акционарско друштво за хигијенске услуге и обезбеђење “REVNOST NOVI SAD“, ул. Балзакова број 3, 21000 Нови Сад, матични број: 08123721, ПИБ: 100235634

6) Разлог за обуставу поступка:
Процењена вредност за предметну јавну набавку мале вредности је утврђена у складу са Финансијским Планом Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу за 2016. годину број 16-0-9/2015-130 од 25.12.201
5. године и у складу са Пројекцијом Финансијског Плана Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу за 2017. годину, у временском периоду када је у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу, било запослено на неодређено време 41 (четрдесет један) запослени и када је постојала оправдана потреба за спровођење предметног поступка јавне набавке мале вредности. У складу са Законом о начину одређивања броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015) и у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, у систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Службени гласник Републике Србије“, број 101/2015, 114/2015, 10/2016 и 22/2016), Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу је као максималан број запослених одређен број 30 (тридесет) запослених на неодређено време, при чему је спровођење поступка рационализације у току. Управа за утврђивање способности бродова за пловидбује на основу Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2017.-2019.год.Министарства финансија Републике Србије број 401-00-00601/2016-03 од 24.02.2016. године, дужна да Министарству финансија до 31.03.2016. године, достави Предлог приоритетних области финансирања за период 2017.-2019.год., због чега је по основу Одлуке број 16-0-11/2016-14 од 22.03.2016. године, а према предлозима Руководилаца Одељења извршена прерасподела планираних новчаних средстава за 2017. годину. По основу нове прерасподеле новчаних средстава за 2017. годину, нису предвиђена новчана средства за предметни поступак јавне набавке за 2017. годину. С обзиром да је у Моделу Уговора о јавној набавци мале вредности број 02/2016 – Услуге обезбеђења – физичко-техничког обезбеђења за потребе Наручиоца, у оквиру Конкурсне документације број 16-0-579/2016-02 од 03.03.2016. године, предвиђено закључивање предметног Уговора на временски период од годину дана од дана закључивања Уговора, предметни Уговор неће бити могуће реализовати за временски период од 01.01.2017. године до његовог завршетка, из разлога недостатка финансијских средстава за предметне услуге за 2017. годину.

Наведене чињенице представљају објективне и доказиве разлоге који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, због чега се предметни поступак јавне набавке мале вредности неће понављати у току 2016. буџетске године, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

7) Када ће поступак бити поново спроведен:
Предметни поступак јавне набавке мале вредности неће бити поново спроведен у току 2016. буџетске године.

Комисија:
1. Александар Михаиловић дипл.инж. – Председник Комисије
2. Милош Селаковић дипл.прав. – Члан Комисије
3. Татјана Петронијевић – Члан Комисије