ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 29.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

29.01.2016.
Дел. бр. 16-0-78/2016-07

На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд

www.upravabrodova.gov.rs,
office@upravabrodova.gov.rs

2) Врста Наручиоца:
Корисник буџетских средстава, орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 6. Закона о министарствима(“Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014, 14/2015 и 54/2015)

3) Врста предмета:
Добра

4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Поступак јавне набавке мале вредности број 01/2016 – Набавка погонског горива путем картице
30163100 – Кредитне картице за гориво

5) Уговорена вредност:
Укупна цена без ПДВ-а:
        1.244.395,00 динара
ПДВ:
                                       248.879,00 динара
Укупно:
                                 1.493.274,00 динара

6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци мале вредности:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:

  • Распрострањеност продајне мреже на територији Републике Србије (број продајних мрежа – бензинских станица), 60 пондера
  • Укупна цена, 40 пондера
  • Рок и начин плаћања – резервни критеријум

7) Број примљених понуда:

2 (две) понуде

8) Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ-а:
        1.244.395,00 динара
ПДВ:
                                       248.879,00 динара
Укупно:
                                 1.493.274,00 динара

Најнижа понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ-а:
        1.235.406,00 динара
ПДВ:
                                       247.081,20 динара
Укупно:
                                 1.482.487,20 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ-а:
        1.244.395,00 динара
ПДВ:
                                       248.879,00 динара
Укупно:
                                 1.493.274,00 динара

Најнижа понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ-а:
        1.235.406,00 динара
ПДВ:
                                       247.081,20 динара
Укупно:
                                 1.482.487,20 динара

10) Датум доношења Одлуке о додели Уговора о јавној набаци мале вредности:
22.01.2016. године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци мале вредности:
29.01.2016. године

12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса “НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД“, НОВИ САД
; адреса:ул. Народног фронта број 12, 21000 Нови Сад

Матични број: 20084693

ПИБ: 104052135

13) Период важења Уговора о јавној набавци мале вредности:
Од 01.02.2016. до 31.01.2017. године

14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци мале вредности:
Предметни Уговор о јавној набавци мале вредности се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци мале вредности уз сагласност обе уговорне стране у складу са чланом 16. став 1. предметног Уговора о јавној набавци мале вредности и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).